Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om uw ervaring met ons te delen, evenals de correcte werking en doelgroepmeting van onze website.

Niet meer tonen

TOP

Corman Artisan

Welkom op de website www.corman-pro-artisan.be van Corman nv

Door deze website, hierna de "Site” te noemen, te openen, aanvaardt u zonder beperking of voorbehoud de geldende wettelijke bepalingen en de onderstaande voorwaarden.

 • 1. JURIDISCHE INFORMATIE
 • 2. VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE
 • 3. VIRUSSEN
 • 4. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
 • 5. INTELLECTUELE EIGENDOM
 • 6. VERZAMELING EN BESCHERMING VAN GEGEVENS

1. JURIDISCHE INFORMATIE

De uitgever van de site, hierna "de Uitgever” te noemen, is Corman nv:

CORMAN SA
Rue de la Gileppe 4
4834 LIMBOURG
BELGIË
BTW: BE 0402.791.015
Telefoon : +32 87 34 22 11
Hoofdredacteur: Vincent MAZY (directeur-generaal).

2. VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE

Deze juridische vermeldingen en de geldende wettelijke bepalingen regelen de voorwaarden voor toegang tot deze Site en de voorwaarden voor het gebruik ervan. Iedereen die deze site raadpleegt, verbindt zich ertoe ze te aanvaarden en na te leven. Aangezien deze juridische vermeldingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd, raden wij u aan ze regelmatig te raadplegen.

De Uitgever streeft ernaar deze Site up-to-date te houden en behoudt zich het recht voor deze Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen. Ook behoudt hij zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de functies van de Site geheel of gedeeltelijk te onderbreken of op te schorten.

De inhoud van deze site is goedgekeurd door bevoegde deskundigen, maar blijft informatief en de uitgever kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site. Indien u informatie nodig hebt over onze producten of diensten, raden wij u aan rechtstreeks contact met ons op te nemen.

Bijgevolg kunnen de Uitgever en derden die betrokken zijn bij het ontwerp van deze Site, behoudens grove en opzettelijke nalatigheid, niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte, materiële of immateriële schade, al dan niet ernstig, die met name het gevolg is van de vaagheid of onnauwkeurigheid van de op deze Site beschikbare informatie, of die het gevolg kan zijn van een bezoek aan deze Site of van de onmogelijkheid om ze te gebruiken.

3. VIRUSSEN

De Uitgever zal zijn uiterste best doen om deze Site te beschermen tegen virussen, aanvallen door hackers of andere computermisdrijven, maar kan niet garanderen dat ze niet op deze Site voorkomen.

4. HYPERLINKS

Om de toegang tot andere sites te vergemakkelijken heeft de uitgever van de Site een aantal links naar sites van derden toegevoegd. Hij is echter niet verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn van sites van derden, hun inhoud, reclame of andere elementen die op deze sites beschikbaar zijn. De Uitgever van deze Site kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor een site van derden waartoe u toegang hebt gehad.

Externe sites kunnen hyperlinks naar deze Site bevatten. Een dergelijke link mag niet worden geïnstalleerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever van deze Site. De Uitgever is ook niet aansprakelijk voor hyperlinks naar de Site.

5. INTELLECTUELE EIGENDOM

Toegang tot deze Site geeft u een privé en niet-exclusief recht om deze Site te gebruiken.

Alle elementen die op deze Site worden gepubliceerd, met inbegrip van met name teksten, foto's, logo's, merken enz. vormen intellectuele werken in de zin van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Bijgevolg is elk gebruik in de vorm van afbeelding, wijziging, reproductie enz., geheel of gedeeltelijk, dat zonder toestemming van de auteurs of hun rechthebbenden zou kunnen worden gemaakt, onwettig.

Deze Site respecteert het auteursrecht. Alle rechten van de auteurs van de beschermde werken die op deze Site worden gereproduceerd en gecommuniceerd, zijn voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden copyright © (2019 Corman SA)

6. VERZAMELING EN BESCHERMING VAN GEGEVENS

In het algemeen kunt u deze Site bezoeken zonder dat u zich hoeft te identificeren en persoonlijke informatie over uzelf hoeft te verstrekken. De Uitgever kan u soms echter informatie vragen, bijvoorbeeld om op een verzoek van u te reageren, u een dienst te verlenen, deel te nemen aan een prijsvraag, op deze Site te publiceren of voor marketingdoeleinden.

De gegevens die via deze Site worden verzameld, zijn bestemd voor de Uitgever en de door hem geselecteerde partners en/of dienstverleners op wie hij een beroep doet.

Aangaande de persoonlijke gegevens die u ons kunt meedelen, hebt u het recht van inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

U kunt ook kosteloos bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van uw gegevens door de Uitgever. Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor prospectiedoeleinden, in het bijzonder voor commerciële doeleinden, krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door onze partners voor prospectiedoeleinden. Om deze rechten uit te oefenen stuurt u ons gewoon een brief naar het volgende adres:

CORMAN SA
Rue de la Gileppe 4
4834 LIMBOURG
België

De bescherming van uw persoonlijke gegevens en aanverwante rechten is van het grootste belang. De Uitgever voldoet in dit verband aan de betreffende Europese regelgeving: AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (Engels: GDPR - General Data Protection Regulation).

Van wie worden de gegevens door Corman nv verzameld en opgeslagen ?

 • Personen die aan een vakbeurs hebben deelgenomen
 • Personen die zich op de Nieuwsbrief hebben ingeschreven

Over welke gegevens gaat het?

Afhankelijk van het geval en met toestemming van de betrokken personen verzamelt en bewaart de Uitgever de volgende gegevens:
 • Achternaam en voornamen
 • Geslacht
 • Taal
 • Geboortedatum
 • Woon- en verblijfplaats
 • Het (de) privé- en professionele e-mailadres(sen)
 • Het (de) vaste en mobiele telefoonnummers
 • Bedrijfsnaam
 • De functie in het bedrijf
 • De gebruikte producten

Hoe worden de gegevens verzameld?

De bovenstaande gegevens kunnen worden verzameld door middel van:
 • inschrijvingsformulieren op de Site
 • inschrijvingsformulieren op de vakbeurzen

Waarom worden de gegevens opgeslagen?

De Uitgever bewaart de bovenstaande gegevens voor de verwerking van de verzoeken van de betrokkenen, zoals:
 • Informatie over updates van websites en andere sociale netwerken met betrekking tot de organisatie en nieuws.
 • Uitnodiging op vakbeurzen.
 • Verbetering van de diensten.
 • Statistische berekeningen.
 • Aanbieding van promoties.

Waar worden de gegevens opgeslagen?

De persoonlijke gegevens worden opgeslagen in databases en bestandsservers van System Solution in Luxemburg.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

De door de Uitgever verzamelde en opgeslagen gegevens zijn toegankelijk voor het bevoegde personeel van Corman nv België. Ze worden niet aan andere dochterondernemingen van Corman of aan derden meegedeeld.

Beleid inzake bewaring van gegevens

De gegevens van personen die belangstelling hebben getoond voor de acties, activiteiten en diensten van de Uitgever en de gegevens van personen die aan vakbeurzen deelnemen, worden bewaard in overeenstemming met artikel 5.e van de verordening, d.w.z. voor een periode die noodzakelijk is voor de doeleinden of tot de uitdrukkelijke afstand door de betrokken personen.

Recht van inzage, rechtzetting en verwijdering van uw gegevens

Een van de belangrijkste doelstellingen van de AVG is het versterken van de rechten van Europese ingezetenen, met name:
 • Het recht van inzage in hun gegevens.
 • Het recht op rechtzetting van hun onjuiste gegevens.
 • Het recht op verwijdering van hun gegevens.
 • Het recht op beperking van de verwerking van hun gegevens.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens.
 • Het recht op de overdraagbaarheid van hun gegevens, zodat een persoon de door hem verstrekte gegevens in een gemakkelijk herbruikbare vorm kan opvragen en, indien nodig, aan een derde partij kan overdragen.
  • De betrokken personen kunnen hun rechten uitoefenen door contact op te nemen met Corman nv, hetzij door:
  • een e-mail te sturen naar het adres corman.marketing@gmail.com met vermelding van hun verzoek.
  • Een behoorlijk ondertekende brief te sturen naar Corman nv - Rue de la Gileppe 4, 4834 Limbourg.
  • Telefoon: +32 87 34 22 11

Bij elk verzoek moet een fotokopie van een geldig identiteitsbewijs worden gevoegd en moet het adres worden vermeld waarop de Uitgever contact kan opnemen met de verzoeker. Het antwoord zal binnen een maand na ontvangst van het verzoek worden verzonden. Deze termijn van één maand kan met twee maanden worden verlengd indien de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken daartoe aanleiding geeft.